@miriamnunn's profile picture

@miriamnunn

Miriam Nunn

Miriam Nunn previously served as a portfolio manager with Morgan Stanley on Wall Street.