@sign-list's profile picture

@sign-list

Sài Gòn List

Saigon List - nơi chuyên chia sẻ đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến tham khảo bảng