Mon, 9 Oct 2017

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 - INVEST DA NANG 2017 FORUM.

by da nang online travel

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 - INVEST DA NANG 2017 FORUM.

Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2017 sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về nền kinh tế, con người, cơ sở hạ tầng, các ngành tăng trưởng chiến lược và các chính sách ưu đãi của Đà Nẵng. Thông qua chuỗi hoạt động của sự kiện, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội khám phá cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng và triển vọng hợp tác nhanh chóng, hiệu quả.
Diễn đàn là sự kiện hàng đầu bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017.

Report

Have news to share? Post on Trepup

Top Stories

Related to news you've viewed

Inspired by your browsing history

Your browsing history

Log In to Trepup Log In Sign Up
Welcome to Trepup
or