Hồng Nguyễn Thị

Hồng Nguyễn Thị

C D Reactor Operator

Hanoi, Vietnam

StoryPublic 

Bàn làm việc tại Đăng Khoa

Hồng Nguyễn Thị

Hồng Nguyễn Thị

C D Reactor Operator

Hanoi, Vietnam