Mã Zip code HCM hay còn được nhắc tới nhiều với...
StoryPublic 

Mã Zip code HCM hay còn được nhắc tới nhiều với nhiều tên gọi khác như: mã bưu điện Postal code, mã bưu chính hay zip postal code. Đây là hệ thống mã đư...